Commercial Contracts

Het eenduidig vastleggen van afspraken met leveranciers, afnemers en andere handelspartners is niet alleen van belang voor de bedrijfsvoering, maar ook voor het geval er een geschil ontstaat. In het geval van een geschil zal, zo nodig door de rechter of andere geschiloplosser, vastgesteld moeten worden wat de reikwijdte is van de wederzijdse contractuele rechten en verplichtingen.

De advocaten van het Commercial Contracts team hebben ruime ervaring met het beoordelen en opstellen van (internationale) commerciële contracten, het voeren van onderhandelingen daarover, advisering over de beëindiging van (internationale) commerciële contracten en het voeren van gerechtelijke procedures het geval een geschil zich voordoet.

Regelmatig adviseren en procederen wij voor cliënten over de volgende commerciële contracten en bedingen:

  • Algemene voorwaarden (B2B en B2C)
  • In- en verkoopkoopovereenkomsten
  • Opdrachtovereenkomsten
  • Geheimhoudingsovereenkomsten (of non-disclosure agreements, NDA’s)
  • Samenwerkingsovereenkomsten
  • Intentieovereenkomsten (of letters of intent, LOI)
  • Vaststellingsovereenkomsten
  • Term sheets en
  • Aansprakelijkheids- en garantiebepalingen
  • Franchise, Distributie & Agentuur

Franchise, Distributie & Agentuur

Een bijzondere vorm van contracteren, waarbij de marketing en verkoop van producten, diensten en/of een merk of formule centraal staat, is franchise, distributie en agentuur. De afspraken binnen een franchise, distributie- of agentuurnetwerk zijn specialistisch van aard en vereisen gedegen juridische kennis. Wij verlenen assistentie bij het opstellen en beëindigen van (nationale en internationale) franchise, distributie- en agentuurovereenkomsten, als ook het voeren van gerechtelijke procedures over (de beëindiging van) dergelijke contracten.