Arbeidsrecht bij de overheid

Het arbeidsrecht bij de overheid is procedureel en inhoudelijk dermate gewijzigd dat overheidswerkgevers en overheidswerknemers bezig zijn om tot een nieuw evenwicht te komen. Aanleiding hiervoor is de per 1 januari 2020 in werking getreden Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).  Deze wet heeft de rechtspositie van ambtenaren ingrijpend gewijzigd.

Lees meer >

Digital Media & Technology

De toenemende druk op een hogere productie met minder grondstoffen en energie in een kortere tijd is een aanjager van technologische ontwikkelingen. In vrijwel iedere sector is digitalisering en technologisering het centrale thema. Technologieën, zoals cloud computing, Internet of Things, Artifical Intelligence, virtual reality en robotica hebben een grote invloed op productiesystemen en ons dagelijks leven.

Lees meer >

Energy

In een wereld die wordt geconfronteerd met steeds grotere uitdagingen op het gebied van klimaatverandering en energievoorziening, staat Nederland aan de vooravond van een ingrijpende transformatie. De huidige realiteit wordt getekend door de dringende noodzaak van een duurzame energietransitie, een internationaal klimaatakkoord en een snel veranderend energielandschap.

Lees meer >

Financial Institutions

Financiële instellingen hebben een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Zij staan voor veel uitdagingen, omdat zij moeten verduurzamen en innoveren en moeten inspelen op continu veranderende marktomstandigheden. Daarnaast kennen financiële instellingen veel regelgeving, toezicht en maatschappelijke druk, waardoor zij voortdurend onder een vergrootglas liggen.

Lees meer >

Healthcare

De gezondheidszorg is continu in ontwikkeling. Zorg moet toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit zijn. De druk op de zorg is de afgelopen jaren erg toegenomen, door o.a. stijgende kosten, personeelsgebrek en regeldruk. Duurzaamheid is daarbij een steeds belangrijker thema. De uitdagingen zijn groot en betrokkenheid van alle marktpartijen en stakeholders is noodzakelijk om ons zorgsysteem goed draaiende te houden en innovatie te stimuleren. Anders dan in de meeste andere sectoren is in de zorg sprake van gereguleerde marktwerking, waarbij de Nederlandse…

Lees meer >

Mobility

In de mobiliteitsmarkt gaan innovatieve ontwikkelingen en traditionele concepten hand in hand. Slimme technologie en duurzaamheid dwingen hoofdrolspelers tot strategische afwegingen en keuzes. Tegelijkertijd blijven import, verkoop, lease, financiering en dienstverlening voorzien in kernbehoeften van business-to-business- en consumentenmarkten.

Lees meer >

Sustainability

Nederland en Europa hebben met de programma´s ´Nederland circulair in 2050´ en ´European Green Deal´ grote ambities om in 2050 duurzaam, klimaatneutraal en circulair te zijn. Dit is niet alleen het gevolg van internationale verdragen, zoals het klimaatakkoord van Parijs, maar ook (en steeds meer) van het veranderend consumentengedrag waarbij we zien dat consumenten steeds meer waarde hechten aan duurzaamheid en daar hun keuzes door laten beïnvloeden.

Lees meer >

Dispute Resolution

Als ondernemer sluit je veel contracten met leveranciers, klanten en samenwerkingspartners. En veelal heb je te maken met aandeelhouders, banken en andere financiers. Hoe goed de afspraken met deze partijen ook worden vastgelegd, er ontstaan geregeld geschillen.  

Lees meer >

Corporate / M&A

Het Corporate / M&A team adviseert beursgenoteerde ondernemingen, private ondernemingen en investeerders (private equity, family offices en venture capital) over (internationale) fusies, overnames, joint ventures, investeringen en herstructureringen. Daarbij werkt het team nauw samen met andere disciplines binnen kantoor zoals Employment,  Data protection & Privacy en Commercial Contracts in het kader van bijvoorbeeld een due diligence.

Lees meer >

Commercial Contracts

Het eenduidig vastleggen van afspraken met leveranciers, afnemers en andere handelspartners is niet alleen van belang voor de bedrijfsvoering, maar ook voor het geval er een geschil ontstaat. In het geval van een geschil zal, zo nodig door de rechter of andere geschiloplosser, vastgesteld moeten worden wat de reikwijdte is van de wederzijdse contractuele rechten en verplichtingen.

Lees meer >

Employment, Pensions & Benefits

Het arbeidsrecht en de arbeidsmarkt zijn constant in beweging. Ook de discussies over een nieuw pensioensysteem blijven de gemoederen bezighouden. Dat vraagt van ondernemingen flexibiliteit en inspanning om up-to-date te blijven. De arbeidsrechtadvocaten van Rutgers & Posch helpen (inter)nationale ondernemingen hierbij.

Lees meer >

Finance & Portfolios

Ons Financieringen & Portefeuilles team helpt financiële instellingen en ondernemers om succesvol de diverse stadiums van een financieringsproces te doorlopen en tot de best passende oplossing te komen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om financieringen door banken, funding platforms en investeerders op de kapitaalmarkt. Sommige financieringen worden gedekt door activa of zijn zelfs geheel afhankelijk van de kasstromen afkomstig uit activa. Daarnaast kan het team ook helpen als portefeuilles van activa en/of passiva veilig moeten worden overgeheveld van de ene naar de andere…

Lees meer >

Real Estate

De vastgoedsector verkeert momenteel in een uitdagende markt en renteomgeving en is onderhevig aan verschillende regulatoire ontwikkelingen, waaronder de wettelijke vereisten om te verduurzamen. Wij helpen onze cliënten bij het navigeren van deze uitdagingen.

Lees meer >

Restructuring & Insolvency

De kans is aanwezig dat u als ondernemer of financiële instelling op enig moment te maken krijgt met klanten of toeleveranciers die in zwaar weer komen te verkeren, zeker in economisch onzekere tijden. Op zo’n moment wilt u de nodige maatregelen treffen om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken. De advocaten van ons Herstructurering & Insolventie team kunnen u daarbij adviseren en zo nodig bijstaan in procedures.

Lees meer >