Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Rutgers & Posch N.V. – november 2023

 1. Rutgers & Posch N.V. is een naar Nederlands recht opgerichte naamloze vennootschap met statutaire zetel in Amsterdam. Zij is geregistreerd in het handelsregister onder nr. 56919891. Rutgers & Posch N.V. is een advocatenkantoor.
 2. Onder partner wordt verstaan een persoon die (indirect) aandelen in Rutgers & Posch N.V. houdt. Onder derde wordt verstaan ieder ander dan Rutgers & Posch N.V. ten aanzien van wie een rechtsbetrekking als bedoeld in de artikelen 3 en 4 bestaat of gesteld wordt.
 3. De bedingen van deze algemene voorwaarden en de klachtenregeling die Rutgers & Posch hanteert (raadpleegbaar op www.rutgersposch.com) zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Rutgers & Posch, de partners of aan personen die in dienstbetrekking van Rutgers & Posch werkzaam zijn wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.
 4. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de websites die door Rutgers & Posch worden onderhouden.
 5. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking waarin diegene mocht komen te staan die, binnen of buiten de grenzen toegestaan door deze algemene voorwaarden, afgaat op de advisering die voortvloeit uit of in verband staat met rechtsbetrekkingen als bedoeld in de artikelen 3 en 4.
 6. Deze algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
 7. Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door Rutgers & Posch en namens haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de partners alsmede degenen die voor of ten behoeve van Rutgers & Posch, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon. Door het verstrekken van een opdracht die door Rutgers & Posch wordt aanvaard, doet de opdrachtgever afstand van iedere aanspraak, uit welke hoofde ook, voortvloeiend uit de uitvoering van de opdracht, jegens iedere derde als bedoeld in artikel 2.
 8. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door Rutgers & Posch uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.
 9. Rutgers & Posch zal bij de uitvoering van de opdracht de gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie. Niettemin is, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt afgesproken, het navolgende op de opdracht van toepassing: (a) De opdrachtgever verleent toestemming om al dan niet in verband met de opdracht binnen de organisatie van Rutgers & Posch bekende gegevens ter kennis te brengen van diegenen binnen Rutgers & Posch voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer; (b) De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook het internet.
 10. Rutgers & Posch zal bij het inschakelen van een derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens ingeval van deurwaarders-bijstand) bij de selectie van deze derde zoveel als in de relatie tot de opdrachtgever gebruikelijk of redelijk is, met de opdrachtgever overleggen. Rutgers & Posch is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen te aanvaarden. Rutgers & Posch zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. Derden zullen door de opdrachtgever nimmer rechtstreeks worden aangesproken.
 11. Rutgers & Posch is bevoegd om in het kader van de uitvoering van een opdracht gelden van opdrachtgevers of derden onder zich te houden en te storten bij een door haar gekozen bank. Rutgers & Posch is niet aansprakelijk als deze bank haar verplichtingen niet nakomt.
 12. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door Rutgers & Posch van tijd tot tijd zullen worden vastgesteld. Op verzoek wordt van op enig moment geldende tarieven opgave gedaan. Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Alle te noemen bedragen zijn exclusief BTW.
 13. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn is 30 dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Rutgers & Posch zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is.
 14. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Rutgers & Posch afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het aan Rutgers & Posch in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever betaalde bedrag, tot een maximum van EUR 500.000.
 15. Iedere rechtsbetrekking voortvloeiend uit of in verband met de in artikel 3, 4 en 5 bedoelde betrekkingen is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die uit een dergelijke rechtsbetrekking voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt. Indien Rutgers & Posch als eisende partij optreedt, heeft zij de optie het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde rechter.
 16. Op grond van geldende wet- en regelgeving is Rutgers & Posch verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en onder bepaalde omstandigheden ongebruikelijke transacties te melden bij de autoriteiten. Door het verstrekken van een opdracht aan Rutgers & Posch bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en geeft hij hiervoor, voor zover nodig, toestemming.
 17. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal verkrijgbaar. In geval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan in het Nederlandse rechtsgebied bindend zijn.