2024: de belangrijkste arbeidsrechtelijke wijzigingen op een rij

15 januari 2024

Indexaties

  • Verhoging maximum transitievergoeding: de maximale transitievergoeding bedraagt EUR 94.000,- of een jaarsalaris, als dat hoger is;
  • Verhoging WNT-bezoldigingsmaximum: het algemene WNT-bezoldigingsmaximum is verhoogd naar EUR 233.000,-;
  • Verhoging onbelaste thuiswerkvergoeding: de onbelaste thuiswerkvergoeding is verhoogd naar EUR 2,35 per dag;
  • Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding: de onbelaste reiskostenvergoeding is verhoogd naar EUR 0,23 per kilometer;
  • Verhoging maximum pensioengevend loon: het maximale pensioengevend loon is voorlopig vastgesteld op EUR 137.800,-;
  • Verlaging vrije ruimte in de werkkostenregeling: de vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt verlaagd van 3% naar 1,92% over de eerste EUR 400.000,- van de loonsom. Voor het deel van de loonsom dat hoger is dan EUR 400.000,- blijft de vrije ruimte 1,18%.

Wijzigingen per 2024

Wet bescherming klokkenluiders voor middelgrote werkgevers

Op 18 februari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders voor grote werkgevers (meer dan 250 werknemers) in werking getreden. Sinds 17 december 2023 geldt deze wet ook voor middelgrote werkgevers (50-249 werknemers), met als gevolg dat zij hun interne meldregeling daaraan moeten aanpassen. De sanctiemogelijkheden van het Huis voor Klokkenluiders en de wijze van anonieme melding moeten nog worden uitgewerkt, zie ook onze eerdere nieuwsbrief over dit onderwerp.

Modernisering regelgeving kinderarbeid

De regelgeving omtrent kinderarbeid wordt gemoderniseerd. Sinds 5 november 2023 geldt een verbod op flitsbezorgers onder de 16 jaar. Begin 2024 zal worden geregeld dat 13-, 14- en 15-jarigen op niet-schooldagen tot 20:00 mogen werken. De mogelijkheid om (onder strikte voorwaarden) op zondag te werken zal ook voor 13- en 14-jarigen worden ingevoerd. Verder wordt een regelgevend normenkader ontwikkeld voor nieuwe vormen van kinderarbeid, zoals jong influencen en jong ondernemen.

Wet invoering minimumuurloon

Met de inwerkingtreding van de Wet invoering minimumuurloon op 1 januari 2024 worden werkgevers verplicht om werknemers minimaal het minimumloon per uur te betalen. Dit minimumuurloon geldt voor alle sectoren en bedraagt voor werknemers van 21 jaar en ouder EUR 13,27. Voor werknemers jonger dan 21 jaar geldt een leeftijdsafhankelijk minimumjeugduurloon. De vaste minimum maand-, week- en daglonen zijn hiermee komen te vervallen.

Versobering 30%-regeling

Per 1 januari 2024 treden twee versoberingen van de 30%-regeling, die de mogelijkheid biedt om expats gedurende vijf jaar 30% van het loon onbelast uit te betalen, in werking:

  1. De 30%-regeling wordt gemaximeerd tot het WNT-bezoldigingsmaximum van EUR 233.000,-. Dat betekent dat maximaal EUR 69.000,- onbelast kan worden vergoed.
  2. De 30%-regeling wordt gedurende een looptijd van vijf jaar stapsgewijs afgebouwd naar een 10%-regeling.

Intrekking goedkeuring modelovereenkomst zzp’ers

Naar aanleiding van het Deliveroo-arrest heeft de Belastingdienst per 1 januari 2024 de goedkeuring van modelovereenkomsten waarin staat dat de opdrachtnemer zich vrij mag laten vervangen ingetrokken. Modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op vrije vervanging zijn derhalve niet meer bruikbaar. Partijen hebben tot 1 januari 2024 gekregen om de betreffende arbeidsrelaties opnieuw te beoordelen en aangepaste overeenkomsten aan te bieden.

Verlaging toetredingsleeftijd pensioenopbouw

Onderdeel van de Wet toekomst pensioenen is dat de toetredingsleeftijd voor pensioenopbouw per 1 januari 2024 is gewijzigd van 21 jaar naar 18 jaar. Pensioenregelingen die uitgaan van een toetredingsleeftijd van 21 jaar moeten worden aangepast. Mocht u hierover nader advies willen, vernemen we dit graag.

Rapportageverplichting CO2-uitstoot werkgebonden personenmobiliteit

Als uitvloeisel van het Klimaatakkoord 2019 zijn werkgevers met meer dan 100 werknemers vanaf 1 juli 2024 verplicht jaarlijks te rapporteren over het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van hun werknemers. Het totaal aantal door de werknemers gereisde kilometers moet in de rapportage worden uitgesplitst in de verschillende vervoersmiddelen en type brandstof.

Verwachte wijzigingen in 2024

Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie is op 14 maart 2023 door de Tweede Kamer aangenomen en is momenteel bij de Eerste Kamer in behandeling. Het wetsvoorstel verplicht werkgevers en intermediairs een werkwijze in te stellen die gericht is op het voorkomen van discriminatie bij werving en selectie van werknemers. Werkgevers met 25 of meer werknemers moeten deze werkwijze schriftelijk vastleggen. Werkgevers met minder dan 25 werknemers moeten de werkwijze mondeling kunnen toelichten.