Deliveroo valt onder cao Beroepsgoederenvervoer en is verplicht aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg

19 december 2023

De Hoge Raad heeft de beslissingen van het gerechtshof Amsterdam van 21 december 2021 bevestigd in twee zaken tegen Deliveroo. Allereerst heeft de Hoge Raad geoordeeld dat Deliveroo onder de algemeen verbindend verklaarde cao voor Beroepsgoederenvervoer en de verhuur van mobiele kranen valt. Daarnaast is door de Hoge Raad bevestigd dat Deliveroo verplicht aangesloten is bij het bedrijfstakpensioenfonds voor Beroepsvervoer over de weg.

In de eerste zaak oordeelde het hof dat Deliveroo onder de cao Beroepsgoederenvervoer valt, aangezien het bezorgen van maaltijden geldt als het ‘tegen vergoeding geheel of ten dele vervoer verrichten anders dan van personen, over de weg’ zoals omschreven in de werkingssfeer van de cao. Dat fietskoeriers een relatief nieuw fenomeen zijn, maakt dit volgens het hof niet anders.

In de tweede zaak oordeelde het gerechtshof dat de kernactiviteit van Deliveroo het bezorgen van maaltijden is, wat wordt gezien als ‘het tegen betaling vervoeren van goederen over de weg’ in de zin van het verplichtstellingsbesluit van het bedrijfstakpensioenfonds voor Beroepsvervoer over de weg. Volgens het hof maakt het daarbij niet uit of het vervoeren met een auto, scooter of (bak)fiets gebeurt. De Hoge Raad bevestigde dit standpunt en stelde dat het bezorgen van maaltijden per fiets onder deze omschrijving valt, ongeacht het type voertuig.

Deliveroo klaagde dat het verplichtstellingsbesluit onverbindend zou zijn als hun activiteiten eronder vallen, omdat de bij de totstandkoming van dat besluit vereiste representativiteit van werkgevers zou hebben ontbroken. De Hoge Raad oordeelde hierover dat zelfs als de vereiste representativiteit zou hebben ontbroken, dit niet betekent dat het besluit niet van toepassing is op Deliveroo.
De uitspraken van de rechtbank en het hof zijn hiermee definitief geworden. Het gevolg van dit arrest is dat Deliveroo met terugwerkende kracht vanaf 2015 de cao-regels moet toepassen op al haar werknemers. Daarnaast dient Deliveroo pensioenpremies af te dragen aan het bedrijfstakpensioenfonds.