Wet bescherming klokkenluiders: recente ontwikkelingen

26 september 2023

Sinds 18 februari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) (deels) in werking getreden voor de private werkgever met meer dan 250 werknemers. Vanaf 17 december 2023 gaat voornoemde wetgeving ook gelden voor werkgevers met 50-249 werknemers. Enkele onderdelen van de Wbk dienen nog in nadere regelgeving via een AMvB te worden uitgewerkt en zullen op een later moment in werking treden. Dit ziet onder andere op de manier van anoniem melden bij de werkgever en de mogelijkheden tot sanctionering van het Huis voor de Klokkenluiders.
Gedurende de zomerperiode hebben zich verschillende ontwikkelingen voorgedaan met betrekking tot de Wbk:

  • De Rijksoverheid heeft een Engelse vertaling van de Wbk en een FAQ met antwoorden op veelgestelde vragen van werkgevers over de Wbk gepubliceerd;
  • Demissionair minister Bruins Slot heeft op 3 juli jl. gereageerd op de in april jl. door de Eerste Kamer gestelde nadere vragen over de Wbk. Deze nadere vragen en antwoorden zien onder meer op zwijgbedingen, het begrip ‘misstand’ en de bevoegde autoriteiten waar een externe melding kan worden gedaan.
  • Op 6 juli jl. stuurde demissionair minister Bruins Slot een Kamerbrief naar de Tweede Kamer. De Tweede Kamer wordt in deze brief geïnformeerd over het voorstel voor een fonds voor juridische en psychosociale ondersteuning van klokkenluiders, de stand van zaken rondom vervolgwetgeving en nadere regelgeving en de voortgang van de campagne veilig werk- en meldklimaat (zie in dat kader ook de brochure ‘Communicatie over integriteit in organisaties” d.d. 18 augustus jl. Voornoemde Kamerbrief is hier te vinden en is tijdens een Commissiedebat van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer besproken en nader toegelicht.

Auteur: Annemeijne Zwager