De arbeidswetgeving opnieuw op de schop?

7 augustus 2023

Onlangs is het wetsvoorstel ‘Meer zekerheid Flexwerkers‘ in consultatie gegaan. Dit betekent dat iedereen tot 4 september a.s. op het wetsvoorstel kan reageren.

In het wetsvoorstel zijn – kort gezegd – de volgende wijzigingen opgenomen:

Ketenregeling:

  • de tussenpoos van 6 maanden wordt afgeschaft en er gaat in plaats daarvan een ‘administratieve vervaltermijn’ van 5 jaar gelden;
  • afwijken van de ketenregeling bij cao is niet langer toegestaan;
  • het opvolgend werkgeverschap wordt aangescherpt; de mogelijkheid om bij cao af te wijken van de duur van opvolgend werkgeverschap wordt geschrapt.

Oproepkrachten:

  • oproepcontracten (min-/max-contracten, 0-uren-contracten) worden afgeschaft;
  • uitgangspunt wordt een (vast of tijdelijk) basiscontract met een minimumaantal uur waarvoor werkenden worden ingeroosterd en betaald krijgen;
  • er wordt een norm gesteld aan de extra beschikbaarheid van de werkenden (maximaal 30% op overeengekomen minimumaantal uur);
  • het vaste basiscontract komt onder de lage WW-premie te vallen.

Uitzendkrachten:

  • fase A en B worden verkort naar 52 respectievelijk 104 weken;
  • concurrentie op arbeidsvoorwaarden moet worden voorkomen bij werknemers die ter beschikking worden gesteld. Totaal aan arbeidsvoorwaarden moet ten minste ‘gelijkwaardig’ zijn en essentiële voorwaarden (vergoedingen, loon) mogen niet worden uitgeruild.

Uitzonderingen:

  • voor drie groepen uitzonderingen mogelijk op bovenstaande hoofdregels: scholieren/studenten, uitzendkrachten en seizoenswerkers.

Of deze voorgestelde wijzigingen bij wet worden ingevoerd, is nog afwachten. Zeker gezien de huidige politieke situatie is het de vraag of dit wetsvoorstel stand zal houden.

Auteur: Annemarth Hiebendaal