Medical Manufacturing Technologies neemt Medical Production Technology Europe over

17 mei 2022

Rutgers & Posch heeft de aandeelhouders van Medical Production Technology Europe geadviseerd bij de verkoop van de vennootschap aan Medical Manufacturing Technologies.

Het team van Rutgers & Posch bestond uit Lennaert Posch and Justus Fortuyn.