Verlenging en aanpassing NOW

Het kabinet heeft het Corona-steunpakket verlengd. Onderdeel is een verlenging van de NOW (NOW 2.0) met vier maanden. Vanaf 6 juli tot en met 31 augustus 2020 kunnen aanvragen voor de NOW 2.0 worden ingediend bij het UWV. Op basis daarvan kan een compensatie voor de loonkosten worden verkregen, waarbij ernaar wordt gestreefd betaling van het eerste voorschot binnen twee tot vier weken na ontvangst van de volledige aanvraag te realiseren (er zal sprake zijn van een bevoorschotting in twee termijnen). Tot 5 juni 2020 kan nog een beroep worden gedaan op de huidige regeling die voorziet in een loonsubsidie voor de maanden maart tot en met mei.

De systematiek van de NOW 2.0 is vergelijkbaar met die van de NOW 1.0 die we al kennen. Een meer uitvoerige uiteenzetting van deze systematiek is hier te vinden.

Hieronder zijn de wijzigingen ten opzichte van de bestaande regeling opgesomd.

NOW 2.0
  • De NOW 2.0 voorziet in een subsidie voor de loonkosten over de periode juni, juli, augustus en september voor werkgevers met een verwacht omzetverlies van tenminste 20%;
  • De loonkostensubsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de maand maart 2020 en hangt af van het werkelijke loonkosten over de gekozen viermaandsperiode. Wanneer over de maand maart 2020 geen loongegevens beschikbaar zijn, wordt gekeken naar de maand november 2019;
  • Het omzetverlies wordt berekend door de omzet die verwacht wordt over een meetperiode van vier maanden, startend op 1 juni, 1 juli of 1 augustus af te zetten tegen een derde van de omzet die in 2019 is gerealiseerd. Voor werkgevers die ook een beroep hebben gedaan op de eerste NOW, moet de meetperiode aansluiten op de periode die is gehanteerd bij de eerste aanvraag;
  • Net als bij de NOW 1.0 geldt dat indien sprake is van een concern, de omzetdaling van de gehele groep de basis van de subsidie is. Ook het omzetbegrip blijft hetzelfde als onder de NOW 1.0 (met uitzondering van enkele wijzigingen in de omzetbepaling in zeer specifieke situaties, zoals een overgang van onderneming of in het kader van de verkoop van een onderdeel);
  • De opslag op de loonkosten wordt verhoogd van 30% naar 40%. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan andere vaste kosten dan de loonkosten. Ten aanzien van het loon, wordt maximaal twee keer het geldende maximum dagloon (per 1 januari 2020) per maand per individuele werknemer in aanmerking genomen (EUR 9.538,- per maand). Loon boven voornoemd bedrag komt niet voor subsidie in aanmerking;
  • Wanneer het voorschot op de loonkostensubsidie (80%) hoger is dan EUR 100.000,- of de subsidie op EUR 125.000,- of meer wordt vastgesteld, mogen over 2020 geen bonussen aan bestuur en directie worden uitgekeerd, mogen de aandeelhouders over 2020 geen dividend (of andere winstuitkeringen) ontvangen en mag de onderneming geen eigen aandelen inkopen. Voor werkmaatschappijen met een omzetverlies van meer dan 20% die als onderdeel van een concern waarin het omzetverlies minder dan 20% bedraagt een loonkostensubsidie hebben ontvangen geldt deze verplichting in alle gevallen en geldt geen grens van een minimale subsidie. In dat geval dient de werkgever te verklaren dat ook de moedermaatschappij zich aan deze verplichting houdt;
  • Werkgevers die een beroep doen op de NOW 2.0 hebben een inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk;
  • De ‘ontslagboete’ van een korting van 150% van de loonkostensubsidie voor werknemers voor wie toch een ontslagaanvraag bij het UWV werd ingediend, wordt aangepast naar 100%. Het gaat om ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen die in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020 zijn ingediend. De subsidie wordt dan gekort met de loonsom van de werknemer voor wie ontslag is aangevraagd voor een periode van drie maanden.
  • Bij ontslagaanvragen in de periode tussen 1 juni 2020 en 1 augustus 2020 waarop de Wet Melding Collectief ontslag van toepassing is (ontslag om bedrijfseconomische redenen voor 20 of meer werknemers) wordt een korting van 5% op de uiteindelijke totale NOW-subsidie opgelegd, tenzij er een akkoord over de ontslagaanvraag is bereikt tussen de werkgever en de belanghebbende vakbonden.
  • Aanvragers van de NOW moeten zich er bewust van zijn dat openbaar gemaakt kan worden dat zij een beroep hebben gedaan op de NOW, inclusief verleende voorschotten en vastgestelde subsidies.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tijmen Noordoven via tijmen.noordoven@rutgersposch.com of +31 6 3984 5770.