Wijziging NOW-regeling

29 april 2020

Na de inwerkingtreding van de NOW bleek dat het doel van de regeling, behoud van werkgelegenheid, niet altijd kon worden gerealiseerd als de omzetdaling uitsluitend op concernniveau werd berekend. Om die reden heeft Minister Koolmees de NOW op onderdelen uitgebreid. Wanneer een concern minder dan 20% omzetverlies heeft, maar een individuele werkmaatschappij wel te maken heeft met een omzetverlies van meer dan 20%, kan deze individuele werkmaatschappij de NOW-regeling aanvragen op basis van de omzetdaling van de individuele werkmaatschappij. Wel geldt een aantal aanvullende voorwaarden:

(1) De NOW-aanvraag dient te zijn ingediend na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wijziging .

(2) De werkmaatschappij die de aanvraag indient is geen personeels-B.V.

(3) Voorafgaand aan de aanvraag dient het groepshoofd te verklaren dat over 2020 tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld:
a. geen dividend aan aandeelhouders of bonussen aan de Raad van Bestuur en directie van het concern en de rechtspersoon of vennootschap die de aanvraag indient, zullen worden uitgekeerd; en
b. geen eigen aandelen zullen worden ingekocht door de rechtspersonen binnen de groep.
(NB wanneer op grond van een vaststellingsverklaring van de Belastingdienst of de wet een verplichting bestaat om dividend uit te keren dan is uitkering – voor het gedeelte waarover de plicht geldt – toegestaan).

(4) De werkmaatschappij die een NOW-aanvraag indient, dient voorafgaand aan de aanvraag een overeenkomst te hebben gesloten met de belanghebbende vakbonden over werkbehoud. Onder belanghebbende vakbond wordt verstaan een vakbond waarvan ten minste twee leden in dienst zijn bij de werkmaatschappij (dit zullen veelal de vakbonden zijn met wie de cao gesloten is op bedrijfs- of sectorniveau). Als er geen belanghebbende vakbond is of als er minder dan 20 werknemers bij de werkmaatschappij werkzaam zijn, is een akkoord van een vertegenwoordiging van werknemers voldoende.

(5) Om strategisch gedrag binnen concerns zoveel mogelijk te beperken is een aantal aanvullende voorwaarden en waarborgen gesteld (accountants zullen deze en voorgaande voorwaarden ook meenemen in hun controle).
a. De rechtspersonen of vennootschappen binnen de groep mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die afwijkend zijn van hun normale activiteiten en ten koste gaan van de entiteit die de NOW-regeling heeft aangevraagd.
b. Wanneer werknemers van de werkmaatschappij tijdens de looptijd van de loonkostensubsidie activiteiten verrichten ten behoeve van een andere groepsentiteit, wordt de omzetderving van de werkmaatschappij verminderd met de daaruit voortvloeiende (theoretische) omzet.
c. Het Transferpricing systeem, zoals gehanteerd in de jaarrekening van 2019 of de laatst vastgestelde jaarrekening, is leidend voor de meetperiode 2020 en mag niet worden aangepast.
d. Mutatie voorraden gereed product worden aan de omzet toegerekend.

Voor meer informatie over de NOW-regeling en andere Covid-19 gerelateerde onderwerpen verwijzen wij u naar rutgersposch/corona.