Zorgverzekeraars leveren continuïteitsbijdrage aan niet bij coronazorg betrokken zorgaanbieders

16 april 2020

Meer details bekend over de maandelijkse continuïteitsbijdrage van Zorgverzekeraars Nederland (5 mei 2020)

Vanaf 15 mei 2020 kunnen zorgaanbieders, die zorg leveren die vergoed wordt vanuit de basisverzekering of een aanvullende verzekering, aanvragen indienen voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage. De vergoeding is per categorie zorgaanbieder vastgesteld op een bepaald percentage van de gemiste omzet (voor de meeste zorgaanbieders tussen de 75%-87% van de gemiste omzet). Ook zijn er percentages vastgesteld voor vergoeding van zogenaamde “inhaalzorg” (omzet boven de normomzet). Voor een volledig overzicht van de relevante percentages per zorgaanbieder verwijzen wij naar https://assets.zn.nl/p/32768//files/Continu%c3%afteitsbijdrage-regeling%20ZN.pdf.

Zie ook: https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4890558464


De regeling voor de continuïteitsbijdrage voor Zorgverzekeraars Nederland heeft meer vorm gekregen.
 • Zowel gecontracteerde als ongecontracteerde zorgaanbieders die niet betrokken zijn bij coronazorg komen in aanmerking.
 • De continuïteitsbijdrage wordt gegeven voor de zorg die in aanmerking komt voor vergoeding via de basisverzekering of de aanvullende verzekering (polis 2020).
 • In mei 2020 gaat de regeling open voor aanvragen. De regeling loopt – met terugwerkende kracht – van 1 maart tot en met 30 juni 2020. De regeling kan verlengd worden als zorgverzekeraars dat noodzakelijk vinden. De continuïteitsbijdrage hoeft niet te worden terugbetaald. Bij vaststelling van de voorlopige continuïteitsbijdrage wordt wel rekening gehouden met de reguliere productie gedurende de maanden dat deze van toepassing is en de  eventuele hogere productie als gevolg van inhaaleffecten verrekend.
 • De hoogte van de continuïteitsbijdrage wordt vastgesteld als een percentage van de door zorgverzekeraars vergoede omzet. Dat percentage wordt per sector door de zorgverzekeraars vastgesteld, mede op advies van onafhankelijke partij Gupta. De hoogte is afhankelijk van de vaste lasten van de sector en de mate waarin de sector nog in staat is om zorg te leveren. Van zorgaanbieders wordt verwacht dat zij zoveel als mogelijk zorg op afstand leveren. Naar verwachting zal de continuïteitsbijdrage liggen tussen de 60% en 85% van de zorgkosten die onder normale omstandigheden door zorgverzekeraars wordt vergoed.
Samenhang continuïteitsbijdrage en andere corona Rijksregelingen

Voor gecontracteerde zorgaanbieders zijn al enkele voorwaarden geformuleerd in de brieven d.d. 17 maart 2020 en 5 april 2020. Eén belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze regeling is dat de zorgaanbieder geen aanspraak maakt op relevante Rijksregelingen in het kader van de coronacrisis, behalve voor het deel omzetdaling dat mogelijk resteert na aftrek van de vergoeding door de regeling van zorgverzekeraars. Wel kan daarop een beroep worden gedaan voor het deel van de omzet dat normaal gesproken ook niet door zorgverzekeraars wordt vergoed, zoals onverzekerde zorg. Aanvankelijk leek een beroep op Rijksregelingen een aanspraak op de continuïteitsbijdrage geheel uit te sluiten; dat blijkt inmiddels wat versoepeld/genuanceerd te zijn.

Met het oog op uitvoerbaarheid van de regeling wordt bezien in hoeverre voor de uitbetaling een drempelbedrag van EUR 250,– per zorgverzekeraar per maand moet worden gehanteerd.

De regeling geldt niet voor zorgaanbieders die primaire hulp aan coronapatiënten of andere acute zorg leveren (zoals ziekenhuizen, huisartsen).

Vooruitbetaling gecontracteerde zorgaanbieders in acute financiële nood

Dit geldt voorlopig alleen voor gecontracteerde zorgaanbieders. De vooruitbetaling hoeft maar op één plaats te worden aangevraagd en wordt vervolgens door de afzonderlijke zorgverzekeraars uitgevoerd. De vooruitbetaling is enkel bestemd voor zorgaanbieders werkzaam in de volgende sectoren: eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg die écht acuut in financiële problemen komen en niet kunnen wachten tot de continuïteitsbijdrage in mei. Opmerkelijk is dat GGZ-aanbieders hier geen beroep op kunnen doen.

Om de vooruitbetaling in goede banen te leiden is een fasering aangebracht per sector. Vanaf de volgende data staan de aanvullende overeenkomsten klaar:

 • vanaf dinsdag 14 april voor fysiotherapie;
 • vanaf donderdag 16 april voor mondzorg; en
 • vanaf maandag 20 april voor de overige sectoren: kraamzorg, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg.

In de mondzorg, maar ook in sommige andere sectoren, werken veel zorgaanbieders zonder zorgcontract met een zorgverzekeraar. Deze zorgaanbieders kunnen pas een vooruitbetaling aanvragen als de aanvraagprocedure voor hen gereed is. Hier wordt nog aan gewerkt.

Enkele belangrijke voorwaarden bij de vooruitbetaling (er gelden en er komen meer voorwaarden)
 • de zorgaanbieder kan eenmalig om een vooruitbetaling verzoeken;
 • de zorgaanbieder heeft een zorgovereenkomst voor het jaar 2020 gesloten met de zorgverzekeraar bij wie hij een vooruitbetaling aanvraagt;
 • de zorgaanbieder doet geen beroep op de Rijksregelingen die zijn ingesteld naar aanleiding van het coronavirus, met uitzondering van dat deel van de zorgkosten dat niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed op basis van de zorgverzekering en/of de aanvullende ziektekostenverzekering, behalve voor het deel omzetdaling dat mogelijk resteert na aftrek van de vergoeding door de regeling van zorgverzekeraars. Het gebruik maken van fiscale regelingen is toegestaan;
 • indien een zorgaanbieder betrokken is bij een lopend fraudeonderzoek dan wel geregistreerd is in het extern verwijzingsregister (EVR) dan wel enig ander frauderegister of indien er opvallende resultaten zijn of worden geconstateerd bij uitgevoerde formele en/of materiële controle, kan dat reden zijn voor de zorgverzekeraar om de zorgaanbieder van (vooruitbetaling van) de continuïteitsbijdrage uit te sluiten;
 • indien een zorgaanbieder recent een juridische procedure heeft gehad dan wel dat deze lopend is aangaande de rechtmatigheid of doelmatigheid van de geleverde zorg, kan dat reden zijn voor de zorgverzekeraar om de zorgaanbieder van (vooruitbetaling) van de continuïteitsbijdrage uit te sluiten;
 • de zorgverzekeraar gaat bij de bepaling van de hoogte van de vooruitbetaling uit van 70% van een twaalfde deel van de door de zorgverzekeraar vergoede zorgkosten op jaarbasis in de zorgverzekering en de aanvullende verzekering en keert dat bedrag uit indien dat bedrag hoger is dan 250 euro; en
 • uitgesloten is zorg die in het buitenland wordt geleverd.
Relevante brieven en documenten: