Checklist Aanvraag compensatie transitievergoeding

14 april 2020

Werkgevers kunnen sinds 1 april 2020 bij het UWV een aanvraag indienen om gecompenseerd te worden voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald aan een arbeidsongeschikte werknemer, wiens arbeidsovereenkomst (gedeeltelijk) beëindigd is wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Daarvoor gelden de volgende regels.

Wanneer aanvragen?

Als de werknemer vóór 1 april 2020 104 weken arbeidsongeschikt was, dient de compensatieaanvraag uiterlijk op 30 september 2020 bij het UWV te zijn gedaan. Het UWV beslist vervolgens binnen 26 weken na het indienen van een complete aanvraag. Als wordt vastgesteld dat aanspraak bestaat op compensatie, dan betaalt het UWV deze uit binnen zes weken na de datum van de beslissing.

Voor gevallen waarin een werknemer pas na 1 april 2020 104 weken arbeidsongeschikt is, dient de aanvraag binnen zes maanden nadat de (transitie)vergoeding aan de werknemer is betaald, te zijn ingediend. Het UWV beslist vervolgens binnen 8 weken na het indienen van de aanvraag. Wanneer wordt vastgesteld dat aanspraak bestaat op compensatie, dan betaalt het UWV deze uit binnen zes weken na de datum van de beslissing.

Voorwaarden voor compensatie

Om in aanmerking te komen voor de compensatie dient de werkgever bij de compensatieaanvraag te kunnen aantonen dat:

 • de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
 • de werknemer op grond van de wet recht had op een transitievergoeding; en
 • de werkgever de transitievergoeding heeft betaald aan de werknemer.
Hoogte compensatie

De compensatie is maximaal de transitievergoeding waar de werknemer recht op had op de dag na het verstrijken van het opzegverbod wegens ziekte. Dit geldt ook voor een pro-rata transitievergoeding bij een gedeeltelijke beëindiging van het dienstverband bij een ontslag wegens (gedeeltelijk) arbeidsongeschiktheid.

Opgebouwde transitievergoeding gedurende de periode van onvoldoende re-integratie-inspanningen, zoals bij een opgelegde loonsanctie, komt niet voor compensatie in aanmerking.

Overgangsrecht Wet arbeidsmarkt in balans

De berekening van de transitievergoeding is met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 gewijzigd. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de compensatie zoals door het UWV vergoed wordt en de transitievergoeding. Op dit punt geldt het volgende overgangsrecht:

 • Als de procedure om de arbeidsovereenkomst te beëindigen (aantoonbaar) is gestart vóór 1 januari 2020 wordt de compensatie wordt volgens de berekenmethode zoals die gold onder de WWZ. Voorwaarde daarbij is dat (i) de ontslagaanvraag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid voor 1 januari 2020 bij het UWV is ingediend, (ii) een verzoekschrift voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2020 bij de kantonrechter is ingediend, of (iii) partijen voor 1 januari 2020 overeenstemming hebben bereikt over een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden.
 • Als de procedure om de arbeidsovereenkomst te beëindigen is gestart op of na 1 januari 2020 of als pas na die datum overeenstemming is bereikt over een beëindiging van het dienstverband bereikt, wan wordt de compensatie berekend aan de hand van de berekeningsmethode zoals dit geldt op basis van de Wab.
Benodigde documenten compensatieaanvraag

De aanvraag voor compensatie kan worden ingediend via de website van het UWV. Bij de aanvraag moeten de volgende documenten worden meegestuurd:

 1. Arbeidsovereenkomst
  Indien de arbeidsovereenkomst niet meer beschikbaar is, dan kan een document waarop de begindatum van de arbeidsovereenkomst staat (bijvoorbeeld een loonstrook) overlegd worden.
 2. Bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst
  Dit kan zijn (i) een beëindigingsovereenkomst waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is beëindigd, (ii) een ontbindingsbeschikking van de kantonrechter, of (iii) de ontslagvergunning van het UWV en de opzeggingsbrief.
 3. Loonstroken
  De loonstroken van (i) de periode voor de datum waarop de werknemer een jaar arbeidsongeschikt was en (ii) de loonstroken van de periode waarin het opzegverbod wegens ziekte voorbij is.
 4. Berekening
  De berekening van de hoogte van de transitievergoeding. Dit kan een ander bedrag zijn dan de beëindigingsvergoeding die is overeengekomen met de werknemer.
 5. Betalingsbewijs transitievergoeding
  Bewijs dat en op welke datum de volledige transitievergoeding is betaald. Dit kan bijvoorbeeld een bankafschrift zijn. Bij betaling in termijnen zullen betalingsbewijzen moeten worden overlegd waaruit blijkt dat de gehele vergoeding is voldaan.
 6. Betalingsbewijzen eventuele kosten
  Eventuele bewijzen van betaling van transitie- en inzetbaarheidskosten.
Tot slot

Een werkgever is nog altijd niet verplicht de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte te beëindigen Wel geldt dat een werkgever in principe moet meewerken aan een beëindiging van een slapend dienstverband onder toekenning van de transitievergoeding wanneer een werknemer daarom verzoekt.

Mocht u hulp nodig hebben met de voorbereiding van de aanvraag voor compensatie bij het UWV, neem dan contact op met Annemeijne Zwager via annemeijne.zwager@rutgersposch.com of +31 655742782.