De rol en bevoegdheden van de OR in tijden van de coronacrisis

2 april 2020

Een OR kan invloed uitoefenen op het te voeren beleid binnen een onderneming en heeft daartoe verschillende rechten, zoals een informatie-, advies-, instemmings- en initiatiefrecht. In verband met de coronacrisis worden door ondernemingen diverse maatregelen getroffen. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de rol en bevoegdheden die de OR heeft.

Informatierecht

Allereerst is van belang dat een werkgever die een subsidie op grond van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid ontvangt, de OR hierover moet informeren. Daarmee maakt de werkgever duidelijk hoe hij zich inspant om doorbetaling van de lonen te realiseren en werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden. Ook biedt dit de mogelijkheid om in overleg met de OR en zijn achterban te bezien welke andere maatregelen nodig zijn om deze lastige periode te overbruggen.

Het staat de OR daarnaast vrij de werkgever om alle inlichtingen en gegevens te verzoeken die nodig is voor de vervulling van zijn taak. Ten tijde van de coronacrisis kan de OR via het informatierecht bijvoorbeeld vinger aan de pols houden over het aantal ziekmeldingen door de werknemers of de consequenties voor de omzet van de binnen de organisatie getroffen maatregelen.

Instemmingsrecht

De OR kan een instemmingsrecht hebben ten aanzien van een voorgenomen besluit om als gevolg van de coronacrisis:

  • binnen een onderneming de roosters structureel aan te passen;
  • de arbeidstijden permanent te wijzigen, zodat de werknemers op andere tijden komen werken;
  • de bonussystematiek in de toepasselijke bonusregeling aan te passen;
  • een regeling over het voeren van werkoverleg in te voeren, terwijl binnen het bedrijf nooit eerder werkoverleg plaatsvond; en
  • een voorziening te treffen waarmee werknemers die thuiswerken worden gecontroleerd op aanwezigheid, gedrag en/of prestaties.
Adviesrecht

De OR heeft in de volgende gevallen een adviesrecht:

  • binnen de onderneming wordt besloten tot een reorganisatie waardoor meerdere gedwongen ontslagen vallen;
  • een deel van het bedrijf wordt afgestoten;
  • de onderneming besluit een deel van de activiteiten definitief stop te zetten of een deel van het bedrijf permanent te sluiten; en
  • de werkzaamheden van een (grote) groep werknemers wordt binnen de organisatie gewijzigd, bijvoorbeeld door om te schakelen op andere producten dan wel andere productiemethoden.
Initiatiefrecht

De OR kan het initiatiefrecht inzetten om met voorstellen te komen voor gepaste corona-maatregelen binnen de organisatie. Ook kan de OR aan de bestuurder ondersteuning bieden met het oog op een duidelijke communicatie richting de werknemers.

U kunt contact opnemen met Annemarth Hiebendaal via annemarth.hiebendaal@rutgersposch.com of +31 6 1890 7044.