Uitgewerkte NOW-regeling

31 maart 2020

Het noodloket bij het UWV is geopend. De aanvragen kunnen hier worden ingediend.

In het navolgende artikel hebben wij de meest relevante onderdelen van de NOW op een rijtje gezet.

Via rutgersposch.nl/corona houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Aanvraag

 • Ondernemers die ten minste 20% omzetverlies verwachten kunnen aanspraak maken.
 • Bij de aanvraag wordt de hoogte van de loonkostensubsidie berekend aan de hand van de formule A x B x 3 x 1,3 x 0,9, waarbij wordt verstaan onder

A: het percentage van de verwachte omzetdaling over een meetperiode van drie maanden.
B: de loonsom van het eerste loonaangifte tijdvak van 2020

 • Binnen twee tot vier weken na de aanvraag keert het UWV een voorschot van 80% van de loonkostensubsidie uit.

Omzetverlies

 • Omzetverlies wordt berekend door omzet die verwacht wordt over een meetperiode van drie maanden, startend op 1 maart, 1 april of 1 mei, af te zetten tegen een kwart van de omzet die in 2019 is gerealiseerd. De keuze voor de meetperiode moet worden gemaakt bij de aanvraag. Deze kan bij de definitieve afrekening van de loonkostensubsidie niet meer worden aangepast.
 • Omzetverlies wordt in beginsel gemeten op concernniveau, niet op het niveau van individuele groepsondernemingen. Indien het omzetverlies van het concern minder dan 20% bedraagt kan in sommige gevallen het omzetverlies toch op het niveau van de werkmaatschappij worden gemeten. Klik hier voor meer informatie hierover.
 • Het werkelijke omzetverlies wordt na afloop van de regeling aan de hand van een accountantsverklaring vastgesteld.

Vaststelling definitieve loonkostensubsidie

 • Voor de vaststelling van de definitieve loonkostensubsidie wordt gebruik gemaakt van de formule AxBx1,3×0,9, waarbij wordt verstaan onder

A: het werkelijke omzetverlies over de in de aanvraag gekozen meetperiode.
B: de werkelijke loonsom over de periode 1 maart tot en met 31 mei, waarbij het in aanmerking te nemen loon per werknemer gemaximeerd is op EUR 9.538,- bruto.

 • Indien er minder omzetverlies is dan verwacht, volgt een terugbetaling door de ondernemer aan het UWV. Indien meer omzetverlies dan verwacht, volgt een nabetaling door het UWV. Over een teveel ontvangen voorschot, wordt geen boete geheven.
 • Indien de werkelijke loonsom lager is dan de loonsom die bij de aanvraag is opgegeven, kan de definitieve loonkostensubsidie naar beneden worden bijgesteld. De definitieve loonkostensubsidie wordt daarentegen niet naar boven bijgesteld als de werkelijke loonkosten hoger zijn dan is opgegeven bij de aanvraag.

Overige

 • Wanneer na 18 maart een ontslagaanvraag op grond van bedrijfseconomische redenen is ingediend bij het UWV terwijl de ondernemer een loonkostensubsidie ontvangt, wordt bij de vaststelling van de werkelijke loonkostensubsidie een correctie doorgevoerd, tenzij de ondernemer een eventueel ingediende ontslagaanvraag binnen vijf dagen na inwerkingtreding van de NOW weer heeft ingetrokken.
 • Deze correctie houdt in dat het loon van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd wordt verhoogd met 50%. Dat bedrag wordt vervolgens in mindering gebracht op de loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de loonkostensubsidie wordt gebaseerd.
 • Voor het overige blijven de gebruikelijke ontslagregels van toepassing.

U kunt contact opnemen met Tijmen Noordoven via tijmen.noordoven@rutgersposch.com of +31 6 3984 5770.