Tijdelijke overbrugginsregeling zelfstandige ondernemers

20 maart 2020

Vrijdag 27 maart 2020 heeft staatsecretaris Van Ark van SZW in een kamerbrief meer duidelijkheid gegeven over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO), door onder meer de geldende criteria te verhelderen.

De TOZO bestaat uit:
1. een aanvullende uitkering voor levensonderhoud
2. een lening voor bedrijfskapitaal

Criteria:
Om voor de TOZO in aanmerking te komen, moet de zelfstandige ondernemer voldoen aan de volgende criteria:

 • de aanvrager is een gevestigde zelfstandige in de leeftijd van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
 • de aanvrager is woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland
 • de aanvrager is een Nederlander of kan daarmee worden gelijkgesteld
 • de onderneming of het zelfstandig beroep wordt hoofzakelijk in Nederland uitgeoefend (volgens het kabinet kunnen zich grensgevallen voordoen wanneer bijvoorbeeld een ondernemer in Nederland woont en een onderneming heeft actief of gevestigd in Duitsland of andersom. Door het kabinet zal bekeken worden wat andere landen doen om deze ondernemers te ondersteunen en bepaald worden wat de mogelijkheden zijn om deze groep ondernemers te steunen)
 • de onderneming van de aanvrager actief was vóór 17 maart 2020 18.45 uur en is dat nog steeds
 • de onderneming van de aanvrager vóór 17 maart 2020 18.45 uur ingeschreven was in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • de aanvrager beschikt over alle benodigde papieren en vergunningen om activiteiten van de onderneming uit te oefenen
 • de aanvrager voldoet aan het urencriterium (minimaal 1.225 uur per jaar, ofwel circa 24 uur per week, werkzaam in eigen onderneming)
 • de onderneming is voor het merendeel in bezit van de aanvrager; de aanvrager heeft tenminste 51% van de aandelen in handen
 • de aanvrager heeft de volledige zeggenschap over de onderneming en kan zelf bepalen welke investeringen of aankopen worden gedaan;
 • het inkomen van de aanvrager is als gevolg van de coronacrisis verminderd tot onder het sociaal minimum
 • de aanvrager is woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd

Om in aanmerking te komen voor een lening voor bedrijfskapitaal geldt naast bovenstaande voorwaarden dat de ondernemer moet kunnen aantonen dat de onderneming door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen.

Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een B.V. kan een beroep doen op de TOZO. Daarvoor is vereist dat de DGA:

 • voldoet aan bovengenoemd urencriterium
 • beschikt over volledige zeggenschap over de B.V. en de financiële risico’s draagt
 • naar waarheid verklaart en aannemelijk maakt dat de B.V. nu geen salaris kan betalen.

Uitkering voor levensonderhoud

Deze uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. De hoogte is afhankelijk van twee factoren; het inkomen en de huishoudsamenstelling. Voor alleenstaande zelfstandige ondernemers vanaf 21 jaar een uitkering van maximaal EUR 1.050,- netto per maand. Echtparen of samenwonende ondernemers met kinderen, kunnen aanspraak maken op een maximumbedrag van EUR 1.500,- netto per maand. Bij de toekenning van de uitkering geldt geen vermogens- of partnertoets. De maximale periode waarvoor de uitkering voor levensonderhoud kan worden verstrekt is drie maanden. De uitkering wordt aangemerkt als een gift en hoeft dan ook niet te worden terugbetaald. Wanneer sprake is van fraude, kan dat anders zijn.

Indien de uitkering wordt toegekend is dit in één keer voor een periode van maximaal drie maanden. De uitkering wordt maandelijks uitbetaald en telt mee voor het verzamelinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagen. Ontvangers van een uitkering dienen wijzigingen in hun inkomenssituatie uit zichzelf door te geven.

Lening voor bedrijfskapitaal

Om liquiditeitsproblemen op te lossen ter voortzetting van het bedrijf kunnen zelfstandige ondernemers een lening aanvragen voor bedrijfskapitaal. De lening bedraagt maximaal EUR 10.157,- en hoeft tot 1 januari 2021 niet afgelost te worden. Er geldt een verlaagd rentepercentage van 2% met een looptijd van drie jaar.

De TOZO wordt door de gemeenten uitgevoerd en kunnen door middel van een versnelde procedure worden aangevraagd. De TOZO is tijdelijk en geldt voor maart, april en mei 2020. Een aanvraag kan tot en met 31 mei 2020 worden ingediend en met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot en met 1 maart 2020.

Om in aanmerking te komen voor deze lening dient een zelfstandige naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat als gevolg van de coronacrisis sprake is van een liquiditeitsprobleem.

Wij volgen de ontwikkelingen rondom de TOZO op de voet. Zodra er ontwikkelingen zijn informeren wij u via rutgersposch.com/corona.

Heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Jaouad Seghrouchni via jaouad.seghrouchni@rutgersposch.com of +31 20 891 3933.

Jaouad Seghrouchni

Advocaat Arbeidsrecht

Contact