Het corona steunpakket

18 maart 2020

Gisteren presenteerde het kabinet het Noodpakket banen en economie. Met dit indrukwekkend pakket aan maatregelen worden bedrijven, werknemers en zzp’ers ondersteund. Met de maatregelen moeten banen zoveel mogelijk behouden blijven en de economische gevolgen van de crisis maximaal beperkt worden. Het noodpakket geldt in ieder geval voor drie maanden. Het kabinet houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zal de maatregelen aanpassen als de situatie daarom vraagt.

In dit bericht worden de belangrijkste maatregelen uiteengezet. Veel maatregelen worden nog nader uitgewerkt. Op rutgersposch.com/corona houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen, zoals de uitwerking of wijzigingen van de noodmaatregelen. Ook zullen wij daarop informatie delen die relevant is voor de dagelijkse praktijk.

MAATREGELEN

Tegemoetkoming in loonkosten

De afgelopen dagen is veelvuldig een beroep gedaan op de regeling Werktijdverkorting. Met ingang van dinsdagavond 17 maart 2020 om 18.45 uur kan op deze regeling geen beroep meer worden gedaan. In plaats daarvan heeft het kabinet de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Deze regeling gaat verder dan de regeling Werktijdverkorting en subsidieert voor in ieder geval drie maanden tot 90% van de totale loonsom van de werkgever. Om voor deze tegemoetkoming in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden:

  • De werkgever committeert zich bij aanvraag aan de verplichting om gedurende de periode waarin hij loonkostensubsidie ontvangt géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers;
  • De aanvrager verwacht ten minste 20% omzetverlies, berekend vanaf 1 maart 2020;
  • De aanvraag ziet op een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden nog eens drie maanden;

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de mate waarin de omzet is teruggelopen:

  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de totale loonsom;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de totale loonsom;
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de totale loonsom.

Op basis van de aanvraag verstrekt het UWV een voorschot van 80%  van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke omzetdaling is geweest, waarna een correctie kan plaatsvinden.

Op dit moment is het nog niet mogelijk een aanvraag in te dienen en wordt de regeling nader uitgewerkt. Zodra daarover meer duidelijk is, publiceren wij dat op rutgersposch.com/corona.

Financiële ondersteuning voor zelfstandig ondernemers

Veel zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, worden geconfronteerd met acute inkomensterugval. Zij kunnen voor een periode van drie maanden via een versnelde route in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud. De uitkering voor het levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Om in aanmerking te komen voor deze tijdelijke ondersteuning voor zelfstandig ondernemers geldt géén vermogens- of partnertoets.

De tijdelijke regeling voorziet ook in een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage ter voortzetting van hun bedrijf.

De uitvoering van deze regeling is belegd bij gemeenten. Op dit moment wordt de regeling nader uitgewerkt, zodat deze op korte termijn kan worden ingevoerd. Zodra hierover meer duidelijk is, publiceren wij dat op rutgersposch.com/corona.

Belastingmaatregelen

Ondernemers kunnen uitstel aanvragen voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Zodra een aanvraag is ingediend, stopt de Belastingdienst de invordering met onmiddellijke ingang.

Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen van belastingen, komen met onmiddellijke ingang te vervallen. Voor alle belastingschulden wordt de invorderingsrente met ingang van 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%.  De belastingrente die geldt voor andere belastingen wordt met ingang van 1 juni 2020 tijdelijk op 0,01% gesteld. De verlaging van de belastingrente in de inkomstenbelasting zal pas ingaan vanaf 1 juli 2020.

Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd, waardoor met onmiddellijke ingang de belastingdruk voor ondernemers wordt verlaagd. Wanneer de voorlopige aanslag lager is dan de belasting die de ondernemer in de eerste maanden al heeft betaald, krijgt de ondernemer het verschil uitbetaald.

Meer informatie over de belastingmaatregelen is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Kredietmaatregelen

Voor in de kern gezonde mkb-bedrijven worden financieringen met een verhoogd borgstellingskrediet van 50% naar 75% toegelaten. Banken kunnen daardoor gemakkelijker en sneller krediet verruimen, waardoor mkb-bedrijven liquiditeitsproblemen beter kunnen opvangen.

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie-Ondernemersfinanciering-regeling (GO-regeling). Bij wijze van noodmaatregel is het garantieplafond verhoogd van 400 miljoen euro naar 1,5 miljard euro. Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd van 50 miljoen euro naar 150 miljoen euro. De verruiming wordt binnen een week geeffectueerd.

Land- en tuinbouwbedrijven kunnen eenvoudig in liquiditeitsproblemen komen doordat hun producten niet afgezet kunnen worden, waardoor de prijzen onder druk staan of bederfelijke producten helemaal niet meer afgezet kunnen worden. Om de financiering van liquiditeitsproblemen te verlichten, wordt de borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB landbouwkredieten met ingang van 18 maart 2020 tijdelijk verruimd.

Versoepeling risicobuffers voor banken door DNB

De financiële sector speelt een cruciale rol in de Nederlandse economie. Om banken extra ruimte te bieden om eventuele verliezen op te vangen en de kredietverlening aan ondernemers op peil te houden, heeft De Nederlandse Bank de systeemrisicobuffers tijdelijke verlaagd. Daarnaast is de introductie van een minimumvloer voor risicogewichten van hypotheekleningen uitgesteld. Deze maatregelen gelden zolang dat nodig is.

Bekijk rutgersposch.com/corona voor meer informatie.

For English click here.