Op 16 oktober 2018 heeft de Eerste Kamer de Wet bescherming bedrijfsgeheimen aangenomen. De Wet is gebaseerd op een Europese richtlijn die tot doel heeft de bescherming van bedrijfsgeheimen binnen de EU te harmoniseren.

21 november 2018

In Nederland bestond er nog geen regelgeving ter bescherming van bedrijfsgeheimen. In deze tijden van technologische innovatie is de bescherming van bedrijfsgeheimen steeds belangrijker zodat deze wet op een goed moment lijkt te komen.

Volgens de nieuwe wet moet onder het begrip ‘bedrijfsgeheim’ worden verstaan “informatie die aan de volgende voorwaarden voldoet:

a. zij is geheim, in die zin dat zij, in haar geheel dan wel in de juiste samenstelling en ordening van haar bestanddelen, niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor degenen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met dergelijke informatie;
b. zij bezit handelswaarde omdat zij geheim is; en
c. zij is door degene die daar rechtmatig over beschikt onderworpen aan redelijke maatregelen gezien de omstandigheden om deze geheim te houden.”

Bij redelijke maatregelen om de informatie geheim te houden kan worden gedacht aan technische en organisatorische maatregelen maar bijvoorbeeld ook aan het opnemen van geheimhoudingsclausules in handelscontracten, arbeidsovereenkomsten en arbeidsreglementen.

De nieuwe wet biedt  degene die rechtmatig over een bedrijfsgeheim beschikt – de zogenaamde ‘houder’ van een bedrijfsgeheim – een aantal middelen om inbreuken op bedrijfsgeheimen te bestrijden. Zo kunnen de houders van bedrijfsgeheimen op basis van de nieuwe wet een verbod op het gebruik of de openbaarmaking van bedrijfsgeheimen vorderen of een vernietiging van inbreuk makende goederen. Verder kunnen ze onder bepaalde voorwaarden een schadevergoeding vorderen. Daarnaast regelt de wet onder meer dat het verkrijgen van een bedrijfsgeheim zonder de toestemming van de houder van het bedrijfsgeheim onrechtmatig is wanneer deze verkrijging plaatsvindt door middel van onbevoegde toegang tot of het kopiëren van de bestanden waarin het bedrijfsgeheim staat.

Met de nieuwe wet wordt enerzijds het belang van de bescherming van bedrijfsgeheimen wettelijk erkend, terwijl anderzijds ook rekening wordt gehouden met de belangen van anderen. In de wet is namelijk ook een bepaling opgenomen dat geen beroep kan worden gedaan op de wet als het gaat om het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting, het onthullen van wangedrag, fouten of illegale activiteiten, het delen van informatie met werknemersvertegenwoordigers of indien er sprake is van een rechtmatig belang dat wordt beschermd door EU-recht of de wet.

Kort samengevat is het voor de houders van bedrijfsgeheimen van belang dat zij daadwerkelijk maatregelen gaan treffen om de bedrijfsgeheimen te beschermen. Dan kan door het treffen van technische en organisatorische maatregelen maar bijvoorbeeld ook door het sluiten van geheimhoudingsovereenkomsten. Ook bestaande geheimhoudingsclausules in handelscontracten, arbeidsovereenkomsten en arbeidsreglementen moeten onder de loep genomen worden om te bezien of ze in lijn zijn met de uitgangspunten van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen.

Voor meer informatie, neem contact op met Inge de Laat (inge.delaat@rutgersposch.com)